Referencia de la Clase sage.ew.stocks.Stock

Calcula l'stock de tots els articles, segons els filtres Pot calcular - stock normal + PMS i PMC Más...

Diagrama de herencias de sage.ew.stocks.Stock
sage.ew.interficies.IStock

Tipos públicos

enum  TipoCalculo {
  TipoCalculo.Stocks, TipoCalculo.Stocks2, TipoCalculo.Peso, TipoCalculo.Cajas,
  TipoCalculo.Recalculo, TipoCalculo.Series, TipoCalculo.Lotes, TipoCalculo.SeriesAgrupado,
  TipoCalculo.Modelos, TipoCalculo.ModelosAgrupado
}
 Enumeració dels diferents tipos d'stock i recalcular l'stock Más...
 
enum  TipoValoracion {
  TipoValoracion.IncluyendoDepositos = 0, TipoValoracion.DepositosVenta = 1, TipoValoracion.SinDepositos = 2, TipoValoracion.DepositosCompra = 3,
  TipoValoracion.ExistenciasDepositosCompra = 4, TipoValoracion.ExistenciasDepositosVenta = 5, TipoValoracion.SoloDepositos = 6
}
 Enumeració dels diferents tipos de valoración Más...
 

Métodos públicos

 Stock ()
 Construim la classe i donem valors d'inici Más...
 
virtual IStock _Clonar ()
 Devuelve una copia exacta del objeto actual Más...
 
DataTable _Inicial (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'stock inicial, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Entradas (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats d'entrada, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Entradas_Traspasadas (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats d'entrada de traspassos, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Salidas (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats de sortida, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Salidas_Traspasadas (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats de sortida de traspassos, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Albaranes_Regularizacion (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats d'labarans de regularització, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Regularizaciones (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats de regularitzacions, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Montajes (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han utilitzat als montajes, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Series (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han utilitzat als montajes, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Depositos_Compras (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats en dipòsits de proveidors, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Depositos_Ventas (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats en dipòsits de clients, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Devoluciones_Prov (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats retornades a proveidors, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Pedidos_Venta (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats en pedidos de venta pendents de servir, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Pedidos_Compra (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats en pedidos de compra pendents de rebre, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Entrada_Prod (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han produit, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Salida_Prod (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han utilitzat a la produccio, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Salida_Trans (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han utilitzat a la transformació, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Entrada_Trans (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats que han entrat de la transformació, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Pendent_Produccio (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats en producció pendents d'entrada, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _En_Produccio (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'unitats en producció pendents de sortida, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Disponible (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false, string tcAlmacen="")
 Retorna un DataTable amb el total d'stock disponibles, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _Virtual (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false, string tcAlmacen="")
 Retorna un DataTable amb el total d'stock virtual, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
DataTable _PendienteServir ()
 Retorna un DataTable con las unidades pendientes de servir Más...
 
DataTable _Existencias (bool tlDetallAlamcen=false, bool tlDetallArticulo=false, bool tlDetallTalla=false, bool tlDetallColor=false)
 Retorna un DataTable amb el total d'stock (final), detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui. Más...
 
bool _HiHaCanvis ()
 Comprova si s'ha canviat algun valor als camps Más...
 
virtual void _GetStock ()
 Recupera les dades de stocks i prepara l'objecte per a retornar els valors a les diferents petitcions. És el mètode principal de la classe. Más...
 

Campos de datos

string _Empresa = ""
 Código de empresa al cual apunta el stock. Más...
 
DateTime _Fecha
 La fecha a la que se calculará el stock Más...
 
string _Almacen_Min = ""
 Intervalo de almacenes del que calculará el stock Inical Más...
 
string _Almacen_Max = ""
 Intervalo de almacenes del que calculará el stock Final Más...
 
List< string > _Almacen_Lista = new List<string>()
 Lista de almacenes del que calculará el stock Final Más...
 
string _Articulo_Min = ""
 Intervalo de articulos Inicial Más...
 
string _Articulo_Max = ""
 Intervalo de articulos Final Más...
 
List< string > _Articulo_Lista = new List<string>()
 Lista de articulos del que calculará el stock Final Más...
 
string _Familia_Min = ""
 Intervalo de familias Inicial Más...
 
string _Familia_Max = ""
 Intervalo de familias Final Más...
 
List< string > _Familia_Lista = new List<string>()
 Lista de familias del que calculará el stock Final Más...
 
string _Subfamilia_Min = ""
 Intervalo de subfamilias Inicial Más...
 
string _Subfamilia_Max = ""
 Intervalo de subfamilias Final Más...
 
List< string > _Subfamilia_Lista = new List<string>()
 Lista de subfamilias del que calculará el stock Final Más...
 
string _Marca_Min = ""
 Intervalo de marcas Inicial Más...
 
string _Marca_Max = ""
 Intervalo de marcas Final Más...
 
List< string > _Marca_Lista = new List<string>()
 Lista de marcas del que calculará el stock Final Más...
 
string _Talla_Min = ""
 Intervalo de tallas Inicial Más...
 
string _Talla_Max = ""
 Intervalo de tallas Final Más...
 
string _Color_Min = ""
 Intervalo de color Inicial Más...
 
string _Color_Max = ""
 Intervalo de color Final Más...
 
string _Condicion_Configurada = ""
 Condición para aplicar en el Where de las consultas Más...
 
DataTable _dtDetallStock = new DataTable()
 Datatable que conté els moviments d'stock sense agrupar. Más...
 
bool _pwl_ewProduc
 Indica si tenemos el addon de fabricación instalado Más...
 
TipoCalculo _TipoCalculo = TipoCalculo.Stocks
 El mateix objecte permet mostrar els diferents tipos d'stock i també permet recalcular l'stock. Per defecte, Stocks. Más...
 
TipoValoracion _TipoValoracion = TipoValoracion.IncluyendoDepositos
 Nos permite definir el tipo de valoración de stock, con los documentos que se solicitan Más...
 
bool _IncluirNegativos = true
 Nos permite definir si vamos a incluir los negativos en la valoración de stock Más...
 

Atributos protegidos

string _pwd_PeriodoIni
 Data d'inici del periode Más...
 
string _pwd_PeriodoFin
 Data fi del periode Más...
 
string _pwc_Emp_Stock
 Empresa stock de l'empresa actual Más...
 
string _pwc_Any
 Exercici actual Más...
 

Propiedades

DateTime _HoraConsulta [get]
 Conté l'hora en que s'ha consultat l'stock Más...
 
bool _SumarSolicitudMaterialPendiente [get, set]
 Obtiene o establece si de deben sumar las solicitudes de material pendiente Más...
 
string _Emp_Stock [get]
 Empresa stock de la empresa actual Más...
 
Dictionary< string, IStockExtension_Addons = new Dictionary<string, IStockExtension>() [get]
 Diccionario donde cargaremos los addons disponibles (PE-100212) Más...
 
- Propiedades heredados desde sage.ew.interficies.IStock
Dictionary< string, IStockExtension_Addons [get]
 Addons Más...
 
string _Emp_Stock [get]
 _Emp_Stock Más...
 
DateTime _HoraConsulta [get]
 _HoraConsulta Más...
 
bool _SumarSolicitudMaterialPendiente [get, set]
 _SumarSolicitudMaterialPendiente Más...
 

Descripción detallada

Calcula l'stock de tots els articles, segons els filtres Pot calcular - stock normal + PMS i PMC

  • stock normal optimitzat (stocks2)
  • stock a partir de documents + PMS i PMC
  • stock Peso + PMS i PMC
  • stock Cajas + PMS i PMC El mètode principal és _GetStock() El resultat es pot veure recuperant els DataTable de cada un dels mètodes (_Inical, _Enradas, _Salidas, ...) Si es demana d'un sol article (_Articulo_Min=_Articulo_Max) ompla les variables de total directament (_Total_Inicial, _Total_Entradas, _Total_Salidas, ...)

Definición en la línea 43 del archivo clsStocks.cs.

Documentación de las enumeraciones miembro de la clase

◆ TipoCalculo

Enumeració dels diferents tipos d'stock i recalcular l'stock

Valores de enumeraciones
Stocks 

Consulta a la taula stocks

Stocks2 

Stock optimitzat. Consulta a la taula stocks2. No calcula PMS ni PMC

Peso 

Calcula als documents tenint en compte el pes.

Cajas 

Calcula als documents tenint en compte les caixes

Recalculo 

Consulta als documents tenint en compte les unitats. Pot servir per al recàlcul d'stock.

Series 

Consulta la tabla compras

Lotes 

Consulta la tabla stocklotes

SeriesAgrupado 

Consulta la tabla compras agrupada

Modelos 

Consulta la tabla modelos

ModelosAgrupado 

Consulta la tabla modelos (Agrupado)

Definición en la línea 290 del archivo clsStocks.cs.

◆ TipoValoracion

Enumeració dels diferents tipos de valoración

Valores de enumeraciones
IncluyendoDepositos 

Consulta teniendo en cuenta los depositos

DepositosVenta 

Consulta solo los depósitos de venta

SinDepositos 

Consulta sin tener en cuenta los depósitos

DepositosCompra 

Consulta solo los depósitos de compra

ExistenciasDepositosCompra 

Consulta existencias más depósitos de compra

ExistenciasDepositosVenta 

Consulta existencias más depósitos de venta

SoloDepositos 

Consulta solo en depósitos

Definición en la línea 337 del archivo clsStocks.cs.

Documentación del constructor y destructor

◆ Stock()

sage.ew.stocks.Stock.Stock ( )
inline

Construim la classe i donem valors d'inici

Definición en la línea 389 del archivo clsStocks.cs.

Documentación de las funciones miembro

◆ _Albaranes_Regularizacion()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Albaranes_Regularizacion ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats d'labarans de regularització, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 580 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Clonar()

virtual IStock sage.ew.stocks.Stock._Clonar ( )
inlinevirtual

Devuelve una copia exacta del objeto actual

Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 432 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Depositos_Compras()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Depositos_Compras ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats en dipòsits de proveidors, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 651 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Depositos_Ventas()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Depositos_Ventas ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats en dipòsits de clients, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 666 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Devoluciones_Prov()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Devoluciones_Prov ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats retornades a proveidors, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 681 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Disponible()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Disponible ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false,
string  tcAlmacen = "" 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'stock disponibles, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
tcAlmacenFiltrado por almacén
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 819 del archivo clsStocks.cs.

◆ _En_Produccio()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._En_Produccio ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats en producció pendents de sortida, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 803 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Entrada_Prod()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Entrada_Prod ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han produit, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 726 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Entrada_Trans()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Entrada_Trans ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats que han entrat de la transformació, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 773 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Entradas()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Entradas ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats d'entrada, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 519 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Entradas_Traspasadas()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Entradas_Traspasadas ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats d'entrada de traspassos, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 534 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Existencias()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Existencias ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'stock (final), detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 872 del archivo clsStocks.cs.

◆ _GetStock()

virtual void sage.ew.stocks.Stock._GetStock ( )
inlinevirtual

Recupera les dades de stocks i prepara l'objecte per a retornar els valors a les diferents petitcions. És el mètode principal de la classe.

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 1571 del archivo clsStocks.cs.

◆ _HiHaCanvis()

bool sage.ew.stocks.Stock._HiHaCanvis ( )
inline

Comprova si s'ha canviat algun valor als camps

Devuelve

Definición en la línea 1516 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Inicial()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Inicial ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'stock inicial, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 504 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Montajes()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Montajes ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han utilitzat als montajes, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Definición en la línea 621 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Pedidos_Compra()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Pedidos_Compra ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats en pedidos de compra pendents de rebre, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 711 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Pedidos_Venta()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Pedidos_Venta ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats en pedidos de venta pendents de servir, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 696 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Pendent_Produccio()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Pendent_Produccio ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats en producció pendents d'entrada, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 788 del archivo clsStocks.cs.

◆ _PendienteServir()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._PendienteServir ( )
inline

Retorna un DataTable con las unidades pendientes de servir

Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 857 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Regularizaciones()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Regularizaciones ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats de regularitzacions, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 595 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Salida_Prod()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Salida_Prod ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han utilitzat a la produccio, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 741 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Salida_Trans()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Salida_Trans ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han utilitzat a la transformació, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 757 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Salidas()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Salidas ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats de sortida, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 549 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Salidas_Traspasadas()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Salidas_Traspasadas ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats de sortida de traspassos, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 564 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Series()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Series ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'unitats que s'han utilitzat als montajes, segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
Devuelve

Definición en la línea 636 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Virtual()

DataTable sage.ew.stocks.Stock._Virtual ( bool  tlDetallAlamcen = false,
bool  tlDetallArticulo = false,
bool  tlDetallTalla = false,
bool  tlDetallColor = false,
string  tcAlmacen = "" 
)
inline

Retorna un DataTable amb el total d'stock virtual, detallat segons els paràmetres que es poden combinar com es vulgui.

Parámetros
tlDetallAlamcenDetallat per magatzem
tlDetallArticuloDetallat per article
tlDetallTallaDetallat per talla
tlDetallColorDetallat per color
tcAlmacenAlmacén para el cálcuo
Devuelve

Implementa sage.ew.interficies.IStock.

Definición en la línea 840 del archivo clsStocks.cs.

Documentación de los campos

◆ _Almacen_Lista

List<string> sage.ew.stocks.Stock._Almacen_Lista = new List<string>()

Lista de almacenes del que calculará el stock Final

Definición en la línea 70 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Almacen_Max

string sage.ew.stocks.Stock._Almacen_Max = ""

Intervalo de almacenes del que calculará el stock Final

Definición en la línea 65 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Almacen_Min

string sage.ew.stocks.Stock._Almacen_Min = ""

Intervalo de almacenes del que calculará el stock Inical

Definición en la línea 60 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Articulo_Lista

List<string> sage.ew.stocks.Stock._Articulo_Lista = new List<string>()

Lista de articulos del que calculará el stock Final

Definición en la línea 85 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Articulo_Max

string sage.ew.stocks.Stock._Articulo_Max = ""

Intervalo de articulos Final

Definición en la línea 80 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Articulo_Min

string sage.ew.stocks.Stock._Articulo_Min = ""

Intervalo de articulos Inicial

Definición en la línea 75 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Color_Max

string sage.ew.stocks.Stock._Color_Max = ""

Intervalo de color Final

Definición en la línea 150 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Color_Min

string sage.ew.stocks.Stock._Color_Min = ""

Intervalo de color Inicial

Definición en la línea 145 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Condicion_Configurada

string sage.ew.stocks.Stock._Condicion_Configurada = ""

Condición para aplicar en el Where de las consultas

Definición en la línea 155 del archivo clsStocks.cs.

◆ _dtDetallStock

DataTable sage.ew.stocks.Stock._dtDetallStock = new DataTable()

Datatable que conté els moviments d'stock sense agrupar.

Definición en la línea 172 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Empresa

string sage.ew.stocks.Stock._Empresa = ""

Código de empresa al cual apunta el stock.

Definición en la línea 50 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Familia_Lista

List<string> sage.ew.stocks.Stock._Familia_Lista = new List<string>()

Lista de familias del que calculará el stock Final

Definición en la línea 100 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Familia_Max

string sage.ew.stocks.Stock._Familia_Max = ""

Intervalo de familias Final

Definición en la línea 95 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Familia_Min

string sage.ew.stocks.Stock._Familia_Min = ""

Intervalo de familias Inicial

Definición en la línea 90 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Fecha

DateTime sage.ew.stocks.Stock._Fecha

La fecha a la que se calculará el stock

Definición en la línea 55 del archivo clsStocks.cs.

◆ _IncluirNegativos

bool sage.ew.stocks.Stock._IncluirNegativos = true

Nos permite definir si vamos a incluir los negativos en la valoración de stock

Definición en la línea 384 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Marca_Lista

List<string> sage.ew.stocks.Stock._Marca_Lista = new List<string>()

Lista de marcas del que calculará el stock Final

Definición en la línea 130 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Marca_Max

string sage.ew.stocks.Stock._Marca_Max = ""

Intervalo de marcas Final

Definición en la línea 125 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Marca_Min

string sage.ew.stocks.Stock._Marca_Min = ""

Intervalo de marcas Inicial

Definición en la línea 120 del archivo clsStocks.cs.

◆ _pwc_Any

string sage.ew.stocks.Stock._pwc_Any
protected

Exercici actual

Definición en la línea 234 del archivo clsStocks.cs.

◆ _pwc_Emp_Stock

string sage.ew.stocks.Stock._pwc_Emp_Stock
protected

Empresa stock de l'empresa actual

Definición en la línea 229 del archivo clsStocks.cs.

◆ _pwd_PeriodoFin

string sage.ew.stocks.Stock._pwd_PeriodoFin
protected

Data fi del periode

Definición en la línea 225 del archivo clsStocks.cs.

◆ _pwd_PeriodoIni

string sage.ew.stocks.Stock._pwd_PeriodoIni
protected

Data d'inici del periode

Definición en la línea 221 del archivo clsStocks.cs.

◆ _pwl_ewProduc

bool sage.ew.stocks.Stock._pwl_ewProduc

Indica si tenemos el addon de fabricación instalado

Definición en la línea 209 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Subfamilia_Lista

List<string> sage.ew.stocks.Stock._Subfamilia_Lista = new List<string>()

Lista de subfamilias del que calculará el stock Final

Definición en la línea 115 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Subfamilia_Max

string sage.ew.stocks.Stock._Subfamilia_Max = ""

Intervalo de subfamilias Final

Definición en la línea 110 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Subfamilia_Min

string sage.ew.stocks.Stock._Subfamilia_Min = ""

Intervalo de subfamilias Inicial

Definición en la línea 105 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Talla_Max

string sage.ew.stocks.Stock._Talla_Max = ""

Intervalo de tallas Final

Definición en la línea 140 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Talla_Min

string sage.ew.stocks.Stock._Talla_Min = ""

Intervalo de tallas Inicial

Definición en la línea 135 del archivo clsStocks.cs.

◆ _TipoCalculo

TipoCalculo sage.ew.stocks.Stock._TipoCalculo = TipoCalculo.Stocks

El mateix objecte permet mostrar els diferents tipos d'stock i també permet recalcular l'stock. Per defecte, Stocks.

Definición en la línea 372 del archivo clsStocks.cs.

◆ _TipoValoracion

TipoValoracion sage.ew.stocks.Stock._TipoValoracion = TipoValoracion.IncluyendoDepositos

Nos permite definir el tipo de valoración de stock, con los documentos que se solicitan

Definición en la línea 378 del archivo clsStocks.cs.

Documentación de propiedades

◆ _Addons

Dictionary<string, IStockExtension> sage.ew.stocks.Stock._Addons = new Dictionary<string, IStockExtension>()
get

Diccionario donde cargaremos los addons disponibles (PE-100212)

Definición en la línea 8268 del archivo clsStocks.cs.

◆ _Emp_Stock

string sage.ew.stocks.Stock._Emp_Stock
get

Empresa stock de la empresa actual

Definición en la línea 282 del archivo clsStocks.cs.

◆ _HoraConsulta

DateTime sage.ew.stocks.Stock._HoraConsulta
get

Conté l'hora en que s'ha consultat l'stock

Definición en la línea 161 del archivo clsStocks.cs.

◆ _SumarSolicitudMaterialPendiente

bool sage.ew.stocks.Stock._SumarSolicitudMaterialPendiente
getset

Obtiene o establece si de deben sumar las solicitudes de material pendiente

Definición en la línea 188 del archivo clsStocks.cs.


La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero: